آیکو هلدینگ

راهکار مالی

در دنیای امروز به دلیل ناپایداری محیط کسب و کار و وجود پتانسیل‌های مختلف مالی، فناوری، و نیروی انسانی متخصص، ایدۀ ادغام سازمان‌های کوچک واجرای کار گروهی به عنوان یک سازمان هلدینگ به منظور استفاده بهینه از توانایی‌های هریک از سازمان‌ها و باقی ماندن در عرصه بازار، بوجود آمده است. موضوعی که در این خلال حایز اهمیت جلوه می‌نماید، چگونگی مدیریت، سازماندهی، ساختار سازمانی و ارزیابی عملکرد این‌گونه سازمان‌ها و تلاش برای ارتقای روابط میان سازمان مادر و شرکت‌های تابعه است تا سازمان‌ها بتوانند در بازارهای رقابتی باقی مانده و نقش آفرینی نمایند.

از مهمترین مباحث در اداره هلدینگ ها و بانک¬ها، دسترسی سریع و به موقع به اطلاعات و وضعیت عملکردی شرکت¬های سرمایه¬پذیر و همچنین ارزیابی اثر تصمیمات اتخاذی بر سودآوری و ریسک شرکت¬ها و هلدینگ از طریق تلفیق اطلاعات عملکردی شرکت¬های حاضر در گروه می باشد. شرایط امروز کسب و کارها و بویژه افزایش حجم عملیات و در نتیجه ریسک و عدم اطمینان ناشی از توسعه و تخصصی شدن حوزه¬های کسب و کار، این دسته از شرکت ها را ناگزیر از در اختیار داشتن سیستم¬های مالی- سرمایه گذاری جامع نموده است. در این راستا، آیکو اقدام به طراحی و تولید راه¬کار اختصاصی (solution) آیکو هلدینگ با هدف مدیریت بهینه سرمایه¬گذاری¬ها در هلدینگ¬ها و بانک ها نموده است.

این راهکار متشکل از یکسری نرم افزارهای گردآوری، تحلیل و پردازش و تصمیم سازی در سطح تاپ چارت سازمانی بنگاه ها بوده و اصولا شرکت های مادر با کمک این نرم افزار می توانند برای شرکت‌های تابعه خود برنامه‌ریزی نموده و با دریافت اطلاعات صحیح و به موقع از شرکت های سرمایه پذیر آنها را در مسیر حرکتی مناسب قرار دهند.

راهکار آیکو هلدینگ متشکل از 6 ماژول به شرح زیر می باشند :

  • مدیریت مستندات
  • برنامه ریزی استراتژیک
  • بودجه ریزی عملیانی
  • ارزیابی عملکرد
  • درخت سرمایه گذاری
  • گزارشات مدیریتی و BI